Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Με την υπογραφή του ο Σταθάκης “σκότωσε” τις Σκουριές


Χιλιάδες τόνοι αρσενικού στον αερά, χιλιάδες τόνοι αμιαντου στο αέρα, αλλά η επένδυση να συνεχιστεί

Ο Σταθάκης είπε ναι στην Eldorado, είπε ναι σε ένα έργο που πριν λίγες μέρες το ίδιο το  έβγαζε παράνομο.


“Έγκριση Συμπληρωματικού – Τροποποιητικού Τεύχους του Προσαρτήματος 4 : «Τεχνικής Μελέτης Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών» του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλουργικές -Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας», της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.”, στο Δήμο Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Αθήνα, 11/11/2016 Αρ.Πρωτ.: ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10ΤΜ.6/178620/2245
diavgeia.gov.gr/
Εγκρίνουμε, το συνημμένο και ταυτάριθμο της απόφασής μας
αυτής, Συμπληρωματικό – Τροποποιητικό Τεύχος Τεχνικής Μελέτης Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών, του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών», του έργου «Μεταλλουργικές-Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» στο Δήμο Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.”, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ 210/73) και του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων και υπολογισμών, που περιέχει η μελέτη, έχουν σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κ.Μ.Λ.Ε. οι μελετητές για τα αντίστοιχα κεφάλαια που υπογράφουν.
Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει την εκμεταλλεύτρια εταιρία από οποιαδήποτε προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις λήψη εγκρίσεων, αδειών κλπ. από το Υπουργείο μας ή από άλλες
αρμόδιες γι’ αυτές Υπηρεσίες, για την πραγματοποίηση των εργασιών και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στη μελέτη.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι και οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται στην με αριθμό Δ8-Α/Φ.7.49.13/4005/665/12-4-13 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η παρούσα απόφαση δύναται να ανακληθεί σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων καθώς και για οποιοδήποτε λόγο δημοσίου συμφέροντος και ιδίως για λόγους προστασίας της
ασφάλειας των εργαζομένων, των περιοίκων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


Σχολιάστε Ελεύθερα!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...