Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Επι­στολή του κ. Κώστα Εφή­με­ρου (Thepressproject.gr) για την ανα­κοί­νωση του Δ.Σ. της ΕΣΠΗT. Ακο­λου­θεί η απά­ντηση του Δ.Σ της ΕΣΠΗΤ στις αιτιά­σεις του Κ. Εφή­με­ρου (Thepressproject.gr)


Επι­στολή του κ. Κώστα Εφή­με­ρου (Thepressproject.gr)
Ακο­λου­θεί η απά­ντηση του Δ.Σ της ΕΣΠΗΤ
στις αιτιά­σεις του Κ. Εφή­με­ρου (Thepressproject.gr)

«Αγα­πητέ κύριε Μπε­ρε­δήμα,
Με έκπληξη δια­πί­στωσα σήμερα ότι η Ένωση σας δημο­σί­ευσε ανα­κοί­νωση που μιλά για εργα­σιακή εκμε­τάλ­λευση στην ιστο­σε­λίδα ThePressProject.gr. Ανα­ρω­τιέ­μαι αν είναι πάγια τακτική της Ένω­σής σας να δημο­σιεύει άκριτα χωρίς κανένα έλεγχο τον ισχυ­ρι­σμό οποιου­δή­ποτε, εφό­σον ουδέ­ποτε κλή­θηκα να δώσω εξη­γή­σεις.
Η ανα­κοί­νωσή σας, η οποία προ­φα­νώς βασί­ζε­ται σε παρα­πλη­ρο­φό­ρηση, κάνει λόγο για υπο­χρε­ώ­σεις της εται­ρίας «του­λά­χι­στον 7 μηνών» αλλά αυτό δεν είναι το μονα­δικό ψέμα. Το πρό­βλημα είναι ότι δεν επι­δεί­ξατε καμία διά­θεση να ενη­με­ρω­θείτε για τους ισχυ­ρι­σμούς κάποιων ανθρώ­πων, οι οποίοι κατά την προ­σω­πική μου άποψη, έχουν μονα­δικό στόχο να βλά­ψουν την ιστο­σε­λίδα. Άλλω­στε κανείς από αυτούς που υπο­τί­θε­ται ότι καταγ­γέ­λουν απλή­ρωτη και ανα­σφά­λι­στη εργα­σία δεν έχει δεχτει ούτε την στοι­χειώδη επι­κοι­νω­νία μαζί μας προ­κει­μέ­νου να λυθούν οι δια­φο­ρές.
Ως προς την ουσία της «καταγ­γε­λίας» σας ενη­με­ρώνω ότι δεν χρειά­ζε­ται να με καλείτε να καλύψω τις υπο­χρε­ώ­σεις μου. Πέραν του ότι ο ισχυ­ρι­σμός για “δεκά­δες χιλιά­δες ευρώ” ακού­γε­ται εντυ­πω­σια­κός, δεν αντα­πο­κρί­νε­ται στην αλή­θεια. Η αλή­θεια είναι ότι οι συγκε­κρι­μέ­νοι εργα­ζό­με­νοι προ­σπά­θη­σαν να βλά­ψουν την ιστο­σε­λίδα μας ενώ έλα­βαν 3 μισθούς μέσα σε ένα μήνα και παρόλη τη συμπε­ρι­φορά τους ξεκί­νησε η απο­πλη­ρωμή και του Οκτω­βρίου, του τελευ­ταίου μήνα πριν εγκα­τα­λεί­ψουν τις θέσεις τους.
Η υπο­τι­θέ­μενη καταγ­γε­λία σας δεν προ­σφέ­ρει τίποτα περισ­σό­τερο στο δημό­σιο διά­λογο αφού όλα τα στοι­χεία της οικο­νο­μι­κής κατά­στα­σης και της δια­δι­κα­σίας πλη­ρω­μών, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των απο­δεί­ξεων περί των κινή­τρων των συγκε­κρι­μέ­νων εργα­ζο­μέ­νων βρί­σκο­νται σε δημό­σια θέα με προ­σω­πική μου πρω­το­βου­λία.
Είναι κρίμα λοι­πόν η ΕΣΠΙΤ να παίρ­νει μονο­μερή στάση, χωρίς πρώτα να μου ζητή­σει εξη­γή­σεις ή να μιλή­σει και με τους άλλους εργα­ζό­με­νους του TPP προ­κει­μέ­νου να μην προ­χω­ρή­σετε σε μια συκο­φα­ντική δημο­σί­ευση κατά του μέσου και του έργου τους.
Για τους παρα­πάνω λόγους παρα­καλώ όπως συμπε­ρι­λά­βετε στην ιστο­σε­λίδα σας και την απά­ντησή μου και παρα­καλώ να τηρή­σετε τον κώδικα δεο­ντο­λο­γίας, αφού είστε μια ένωση που εκπρο­σω­πεί δημο­σιο­γρά­φους, ώστε να έχουν όλοι την ίδια δυνα­τό­τητα να εξη­γή­σουν τα πραγ­μα­το­λο­γικά στοι­χεία.
Κώστας Εφή­με­ρος
ThePressProject».

Απά­ντηση του Δ.Σ της ΕΣΠΗΤ
στις αιτιά­σεις του Κ. Εφή­με­ρου (Thepressproject.gr)

Υπενθυμίζουμε, ότι η ανα­κοί­νωση της ΕΣΠΗΤ βασί­στηκε τόσο σε πλή­θος καταγ­γε­λιών συνα­δέλ­φων αλλά και δημο­σιευ­μά­των, όσο και στις παρα­δο­χές του ιδίου σε δημό­σιες τοπο­θε­τή­σεις του στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, με τις οποίες δημο­σιο­ποί­ησε ακόμα και ιδιω­τι­κές συζη­τή­σεις με τους εργα­ζο­μέ­νους του.
Σε συνέ­χεια της απά­ντη­σής του, εξα­κο­λου­θούμε να θέτουμε τα εξής (ακόμα ανα­πά­ντητα) ερω­τή­ματα:
• Έχει ασφα­λί­σει τους εργα­ζο­μέ­νους στην ιστο­σε­λίδα thepressproject.gr, από πότε και σε ποιον ασφα­λι­στικό φορέα;
• Οφεί­λει δεδου­λευ­μέ­νες απο­δο­χές; Πόσους μήνες;
• Έχει υπο­γρά­ψει συμ­βά­σεις εργα­σίας με το προ­σω­πικό του; Τις έχει αναγ­γεί­λει στις αρμό­διες Αρχές; Και αν ναι, πότε;
• Κατήγ­γειλε τις συμ­βά­σεις των εργα­ζο­μέ­νων, που ο ίδιος χαρα­κτή­ρισε ως ανε­πι­θύ­μη­τους σε δημό­σια τοπο­θέ­τησή του;
• Κατέ­βαλε τις νόμι­μες απο­ζη­μιώ­σεις από­λυ­σης;
Ως προς τη νύξη του περί δήθεν παρα­βί­α­σης της δεο­ντο­λο­γίας, την αφή­νουμε ασχο­λί­α­στη, βάσει όσων καταγ­γέλ­θη­καν, μετά την ανα­κοί­νωσή μας, από πρώην και νυν εργα­ζο­μέ­νους του στην ΕΣΠΗΤ για τον τρόπο, με τον οποίο αντέ­δρασε στην καταγ­γε­λία του Διοι­κη­τι­κού Συμβουλίου.
Σε συνέ­χεια των ανω­τέρω, εξα­κο­λου­θούμε να καλούμε τον κ. Κ. Εφή­μερο να εφαρ­μό­σει την κεί­μενη εργα­τική και ασφα­λι­στική νομο­θε­σία στους εργα­ζο­μέ­νους της ιστο­σε­λί­δας thepressproject.gr, τονί­ζο­ντας ότι οι δημο­σιο­γρά­φοι δεν είναι επ’ ουδενί ανα­λώ­σιμο προ­ϊόν προς εκμε­τάλ­λευση και θα τους υπε­ρα­σπι­στούμε μέχρι τέλος.

Για τo Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Κ. Μπε­ρε­δή­μας Θανά­σης Αλατάς


Σχολιάστε Ελεύθερα!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...